Algemene voorwaarden

Algemeen
De Doorgroeiende Ondernemer wordt aangeboden door De Doorgroeiende Onderneming VOF, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister met nummer 77095855. 
De Spelregels en de Overige Algemene Voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden in het kader van het programma De Doorgroeiende Ondernemer. 
Programmamateriaal 
Persoonlijke Google Drive map 
Voor het programma wordt een persoonlijke Google Drive map aangemaakt voor het uitwisselen van documenten en het beschikbaar stellen van programmamateriaal. 
Na afloop van het programma wordt deze Google Drive map weer verwijderd. Voordat we dat doen geven we jou een seintje zodat je de documenten nog kan downloaden. Let op: als de map verwijderd is kunnen we documenten niet meer terughalen. 
Intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn en blijven auteursrechthebbende op het programmamateriaal of hebben toestemming gekregen om het materiaal voor onze dienstverlening te gebruiken. 
Natuurlijk mag jij het programmamateriaal voor jezelf tijdens en na afloop van het programma (blijven) gebruiken. Je mag het materiaal niet (om commerciële of niet-commerciële redenen) delen met derden, tenzij wij jou hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven. 
Als je deze bepalingen over intellectueel eigendomsrechten overtreedt, ben je ons een direct opeisbare boete verschuldigd van € 7.500,-- per overtreding en € 1.000,-- voor iedere dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om naast de boete een volledige vergoeding van de schade te vorderen.
Uitvoering & aansprakelijkheid 
Begeleiding 
Voor je begeleiding bij het programma maakt De Doorgroeiende Onderneming ook gebruik van externe coaches. 
Aansprakelijkheid 
Wij doen ons uiterste best om met jou en voor jou het hoogst haalbare rendement uit het programma te halen. Wij kunnen helaas niet garanderen dat jij door het volgen van dit programma ook daadwerkelijk betere resultaten behaalt met jouw onderneming. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enig resultaat hiervan.  
Voor zover jij ons op enige andere grond aansprakelijk kan stellen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door jouw betaalde bedrag voor het programma. 
Indien wij voor de uitvoering van het programma een derde hebben ingeschakeld zijn wij niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van deze derde. 
Overig 
Niet tevreden? Laat het ons weten 
Ben je niet tevreden? We geven geen geld terug maar kijken graag samen met jou hoe we ervoor kunnen zorgen dat jij toch zo veel mogelijk rendement uit het programma kan halen.  
Overmacht 
Als het programma door ons niet (geheel) uitgevoerd kan worden wegens overmacht heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en geven we ook geen geld terug, maar kunnen we wel met jou kijken naar een oplossing. 
Privacy 
In de online leeromgeving vind je ons privacyreglement. Daarin staat hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. 
Indien een of meerdere bepalingen van deze Spelregels of Overige Algemene voorwaarden (deels) nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
Bevoegde rechter en toepasselijk recht 
Op onze opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Hoewel we altijd eerst zullen proberen om geschillen onderling op te lossen, brengen we geschillen voor de bevoegde rechter te Rotterdam voor het geval we er niet uit komen.
© Copyright 2020  - Alle rechten voorbehouden, De Doorgroeiende Ondernemer
© Copyright 2020  - Alle rechten voorbehouden, De Doorgroeiende Ondernemer